Algemene voorwaarden


V6 15-04-2019 | 15:16:35

Algemene voorwaarden A Local Swim Almelo 2019

 1. De doelstelling van A Local Swim Almelo is zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van de ziekte ALS middels een zwemtocht.
 2. A Local Swim Almelo vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Almelo is verstrekt.
 3. Hoewel Sportbedrijf Almelo verantwoordelijk is voor de inhoud van het A Local Swim Almelo programma en de inhoud van de website www.alocalswimalmelo.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 4. De inschrijving start op 22 april 2019 en sluit op 1 juli 2019.
 5. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede van onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, kwaliteit van zorg en  leven omtrent de ziekte ALS.
 6. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.alocalswimwestland.nl zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn.
 7. Deelnemers schrijven zich in via de actiesite www.alocalswimalmelo.nl . Alle persoonsgegevens worden door de organisatie conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het onder sub 2 genoemde evenement en voor toezending van nieuwsbrieven van Sportbedrijf Almelo.  
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van A Local Swim Almelo 2019.
 1. De organsiatie behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer, onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende animo, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 15 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte organisatiekosten en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan de Stichting ALS Nederland en worden niet geretourneerd. Dit geldt tevens voor de A Local kids- en teenageSwim.
 2. De organsiatie maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed.

Uitsluiting aansprakelijkheid Deelnemen

 1. Iedere deelnemer wordt bij registratie op 14 juli verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Sportbedrijf Almelo bepaalt het aantal deelnemers.
 3. Elke individuele deelnemer (minimaal 9 jaar, moet kunnen zwemmen, gezond, niet zwanger, zie ook punt 4 hierna) die zich individueel inschrijft, betaalt inschrijfgeld en spant zich in om zoveel mogelijk sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. de Stichting ALS Nederland.
 4. Een deelnemer moet in het bezit zijn van een zwemdiploma en niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren.
 5. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoording van hun ouder/verzorger die tevens de gezondheidsverklaring en vrijwaringsbewijs mede ondertekent.
 6. Een deelnemer is verplicht een geldig (kopie) legitimatiebewijs op de dag van het evenement 14 juli bij zich te hebben.
 7. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.alocalswimalmelo.nl. Betalen voor deelname kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg per factuur worden voldaan.
 8. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 9. Deelname aan de A Local Swim Almelo en/of eventueel georganiseerde trainingen voorafgaand aan de A Local Swim Almelo, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met bezoek aan of deelname aan de A Local Swim Almelo op d.d. 14 juli 2019 of op of tijdens de side events en trainingen voorafgaand aan de Swim.
 10. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Prijzen deelnemers

Van iedere deelnemer aan de A Local Swim Almelo wordt via een chipsysteem de tijd geregistreerd. Na afloop van het event vindt geen prijsuitreiking. A Local Swim Almelo is geen officiële wedstrijd.  

Portretrecht

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

Kleding

 1. Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht. De door de organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, geheel zichtbaar gedragen te worden.
 2. De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de deelnemers gedragen worden, dienen de veiligheid van de deelnemer zelf, alsmede de overige deelnemers, niet in gevaar te brengen. De organisatie zal hierop toezien en de deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. De organisatie adviseert de volgende beschermende kleding te dragen tijdens het evenement: wetsuit en zwembrilletje.

 

Deze algemene voorwaarden zijn naar voorbeeld van de Amsterdam City Swim, waarbij in overleg is bepaald dat voor het evenement “A Local Swim” hiervan gebruik mag worden gemaakt.  

 

 ------------

 

Deze website is eigendom van Stichting ALS. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van A Local Swim Almelo - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting ALS en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting ALS en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting ALS en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Stichting ALS spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op A Local Swim Almelo, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting ALS tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Stichting ALS en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website A Local Swim Almelo zullen Stichting ALS en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting ALS en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting ALS geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting ALS en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting ALS daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting ALS en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting ALS wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: alocalswim@sportbedrijfalmelo.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website A Local Swim Almelo jonger is dan 16 jaar, zal Stichting ALS, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting ALS niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting ALS en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting ALS en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.